Algemene-voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke en door ons ondertekende afwijkende bepalingen, zijn al onze prestaties, leveringen en verkopen onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Door het feit van de bestelling, de koop, het ondertekenen van de overeenkomst wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.

1. Onze prijsoffertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur. Bij gebrek aan enige tijdsbepaling, zijn onze offertes geldig voor een periode van dertig dagen te rekenen van de dagtekening van de prijsofferte. Ze kunnen steeds aangepast worden bij schommeling van de kostprijsfactoren, zonder dat de klant hiervoor voorafgaandelijk moet verwittigd worden.
2. Onze prestaties houden steeds een inspanningsverbintenis in. Onze prestaties geschieden dan ook steeds op risico van de klant die ons niet aansprakelijk kan stellen voor eventuele financiële of economische schade ingevolge de verstrekte adviezen of geleverde software, behoudens in geval van grove fout of grove nalatigheid. Setup & configuratie van public cloud software alsook het programmeren van software op maat kan voorafgegaan worden door het opstellen van een analyse (PID – Project Informatie Document of PAD – Project Advies Document) die door de klant moet worden goedgekeurd. Functionaliteiten die niet beschreven zijn in de goedgekeurde analyse mogen door ons volgens goeddunken worden ingevuld en uitgevoerd. De klant heeft niet het recht om een niet beschreven functionaliteit als “vanzelfsprekend” te vinden. Functionaliteiten die achteraf, dus na goedkeuring van de analyse, toegevoegd of aangepast moeten worden, kunnen aanleiding geven tot een meerprijs. Onze prestaties met betrekking tot “Public Cloud Software”  (producten aangeboden door Zoho Corporation en Zoho corporation B.V.,  Hosting services,…)  beperken zich tot het leveren van advies, opleiding en ondersteuning bij de setup, configuratie en implementatie van de door de klant gebruikte toepassingen. De klant kan Salesbridge bvba niet aansprakelijk stellen of schadevergoeding eisen voor eventuele financiële of economische schade ingevolge aanpassingen in de software, discontinuïteit van de aanbieder van de “Public Cloud Software”, verlies van data, misbruik of diefstal van data. Door zich te abonneren op de toepassing van de aanbieder van “Public Cloud Software” verklaart de klant zich akkoord met de verkoops- en gebruiksvoorwaarden van de aanbieder van deze “Public Cloud Software”. De jaarlijkse abonnementen voor de “Public Cloud Software” die niet rechtstreeks door de klant met de aanbieder van de “Public Cloud Software” zijn afgesloten, kunnen opgezegd worden per aangetekend schrijven aan Salesbridge bvba, ten laatste 1 maand voor het verstrijken van het lopende abonnement. De facturen voor de jaarlijkse abonnementen voor “Public Cloud Software” die niet rechtstreeks door de klant met de aanbieder van de “Public Cloud Software” zijn afgesloten, worden 1 maand voor het vervallen van de jaarlijkse abonnementen verstuurd. Voor deze facturen gelden de standaardbetalingsvoorwaarden zoals gestipuleerd is in artikel 7. Indien deze facturen ten laatste 5 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum nog niet betaald zijn, zullen deze abonnementen worden stopgezet op de vervaldag en zal de klant aangemaand worden zijn persoonlijke data vooraf te downloaden. De prijs van de jaarlijkse abonnementen voor “public Cloud Software” kunnen jaarlijks veranderen in functie van wisselkoersverschillen USD/EUR of door mogelijke prijsaanpassingen door de aanbieder van de “public Cloud software”.
3. Wij verbinden er ons toe alle bij de klant ingewonnen informatie vertrouwelijk te houden. Indien wij software op maat hebben ontworpen, behouden wij ons echter wel het recht voor om gelijkaardige software of software concepten te gebruiken of te herimplementeren bij andere klanten, zonder beperking. De intellectuele eigendom van de software blijft eigendom van Salesbridge bvba. Na afloop van het project wordt aan de klant een kopie van de broncode overhandigd, dewelke door de klant slechts mag aangewend worden zonder tussenkomst van Salesbridge bvba in geval van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salesbridge bvba of ingeval van faillissement of stopzetting (zonder overdracht) van de activiteiten van Salesbridge bvba.
4. Salesbridge bvba behoudt zich het recht om eindresultaten van projecten en/of namen van opdrachtgevers te gebruiken voor publicitaire doeleinden (website, drukwerk,..), tenzij hier in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk werd van afgeweken. Salesbridge bvba behoudt zich eveneens het recht voor om zijn naam of logo te vermelden op de eindresultaten van het project, tenzij hier in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk werd van afgeweken.
5. Vertraging in levering of in uitvoering van de prestaties, geeft de klant of de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en geeft hen geen recht om de ontbinding van de bestelling en/of de overeenkomst te vorderen. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst erdoor wordt beïnvloedt. Staking, lock-out, verhindering, machinebreuk, internetdefecten of andere werkonderbrekingen worden als gevallen van overmacht beschouwd.
6. Bij consultancy op basis van een goedgekeurde “budget” offerte, wordt bij de start van het project een voorschot van 30% op het begrote bedrag gefactureerd. Vervolgens worden de prestaties per maand afgerekend op basis van een gedetaileerde timesheets, weliswaar te verminderen met het bedrag van de reeds gefactureerde voorschotfactuur. Enkel indien expliciet zo wordt afgesproken bij goedkeuring van de offerte, kunnen de prestaties ook gefactureerd worden op basis van afgewerkte “milestones”, voor zover de omvang van de opdracht het opdelen in significante milestones toelaat.
Bij consultancy “in regie” wordt maandelijks gefactureerd aan het afgesproken tarief per uur, per halve dag of per dag, op basis van een gedetailleerde timesheet.
Bij software op maat wordt 30% gefactureerd op het ogenblik van de bestelling, 50% na oplevering en 20% na acceptatie of ingebruikname van de software door de klant.
Bij support  worden de prestaties maandelijks gefactureerd aan het afgesproken tarief per uur, op basis van een gedetailleerde timesheet.
7. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn al onze facturen contant betaalbaar, zonder korting.
8. De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand. Alleen door het feit van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, ook een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10%, met een minimum van 125 euro.
9. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.
10. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur betrekking hebbende op gedeeltelijke leveringen of prestaties, behouden wij ons het recht voor om zelfs indien een welomschreven uitvoeringstermijn werd vastgelegd, zonder aanmaning, het saldo van de bestelling of de rest van de werkzaamheden op te schorten tot integrale betaling van de verschuldigde hoofdsom, intresten, schadevergoeding en eventuele kosten. Na aanmaning behouden wij ons tevens het recht voor om de verdere levering van de bestelling of van de prestaties, geheel te annuleren. Deze schorsing of annulering kan gebeuren zonder dat ooit enige schadevergoeding van welke aard ook kan verschuldigd zijn aan de klant.
11. Bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of aanvraag tot opschorting in het kader van de wet op de continuïteit der ondernemingen, ontbinding of vereffening van de vennootschap, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant.
12. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst of wettelijke bepaling.
13. Eventuele bezwaren of klachten moeten om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de acht dagen na het einde der werken of ontvangst van de levering, dan wel binnen de acht dagen na factuurdatum (de dag die eerst valt is van toepassing), per aangetekend schrijven te worden medegedeeld.
14. Geleverde goederen of digitale deliverables blijven onze eigendom zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele intresten, schadevergoeding en kosten, niet is geschied. Dit eigendomsvoorbehoud blijft van toepassing zelfs indien de werken, digitale deliverables, geleverde toestellen of materialen geïncorporeerd zijn in een onroerend goed of in een ander roerend goed.
15. Annulering van de overeenkomst kan enkel voor zover en in de mate dat hierin uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet tot gevolg dat het betaalde voorschot moet worden terugbetaald. Dit voorschot blijft ten definitieve titel verworven als schadevergoeding voor het geleden verlies. Wanneer niet uitdrukkelijk en schriftelijk in de mogelijkheid tot annulering is voorzien, is de klant die de overeenkomst annuleert ons een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het betaalde voorschot doch minimaal 20% op de geplaatste bestelling.
16. In geval van betwisting of geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Salesbridge bvba gevestigd is, bevoegd.